2017 ГОДИНА

pdf-icon

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2017 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2017 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр.0201-105/1 од 29.03.2018 година објавена е во Сл.Весник на РМ бр.59/18 од 02.04.2018 год . Општа пресметка 2017


2016 ГОДИНА

pdf-icon

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 година 

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2016 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2016 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр.151-2-0201 од 31.03.2017 година објавена е во Сл.Весник на РМ од 10.04.2017 год . Општа Пресметка 2016

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2016 година


2015 ГОДИНА

pdf-icon

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2015 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 година  

ОПШТА ПРСМЕТКА ЗА  2015 година

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2015 година


2014 ГОДИНА

pdf-icon

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2014 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2014 година

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2014 година