posologie levitra 10 Надзорниот одбор го сочинуваат 4 члена.

kamagra 100mg posologie Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години, со право на повторен избор.
Изборот на членовите на Надзорниот одбор се врши според критериумите, рокови, објава и други услови предвидени за постапката утврдена за избор на членови на Собранието.
Надзорниот одбор избира Претседател на Одборот од редот на своите членови.


comment se procurer du levitra cialis et procreation Претседател на Надзорниот Одбор

risiken und nebenwirkungen kamagra Георги Барбаровски
sildenafil tadalafil sildenafil ou vardenafil Овластено лице кое го заменува Претседателот  ordonnance medicale viagra на Надзорниот одбор во негово отсуство

Ефто Пупиновски

ou acheter viagra à geneve Членови на Надзорниот одбор

Георги Барбаровски

Владимир Дојчиновски

Симеон Иванов – Канго

Ефто Пупиноски