quelles sont contre indications viagra        Согласно Решението за давање дозвола за колективно управување бр. 54-5454/1 од 08.04.2011 година, објавено во Службен весник на РМ бр. 65/11, ЗАМП потпиша Договори за реемитување на музички содржини во телевизиски и радио програми на територија на Р. Македонија со кабелските и ИПТВ оператори. Договорите се применуваат од 01.01.2017 до 31.12.2019 година

levitra combien de temps avant l'acte       Согласно Решението за давање дозвола за колективно управување бр. 54-5454/1 од 08.04.2011 година, објавено во Службен весник на РМ бр. 65/11 и член 52 од Статутот на ЗАМП, потпишани се Генерални лиценцни договори во врска со дозволата за симултано, непроменливо и неограничено реемитување на телевизиски програми помеѓу имателите на права:

  • EBU Радиодифузните коорпорации, јавни радиодифузни организации
  • VG Media Коорпорација на приватните германски телевизиски канали
  • RTL International GmBH, групација на РТЛ германските канали

и кабелските и ИПТВ операторите во Р. Македонија. Во Договорите ЗАМП се јавува како претставник на имателите на права со право на колективно управување. Договорите се применуваат од 01.01.2017 до 31.12.2019 година.


         


prix viagra pharmacie monge  

 

que faire si cialis ne marche pas