prix du viagra en pharmacie à paris Собранието е највисок орган на Здружението.

viagra à vendre Собранието го сочинуваат 16 членови, чиј мандат трае 4 години, со право на повторен избор.
Член на Собранието може да биде член на ЗАМП, кој кумулативно исполнува најмалку 3 од следниве критериуми:
– најмалку 25 пријавени дела;
– чии права колективно се управувани од ова Здружение во непрекинато траење во последните 5 пресметковни години;
– висината на надоместокот кој носителот на правото го остварил во последните 5 години да не е помал од 500 € (евра) во денарска противвредност годишно во континуитет;
– да е афирмиран автор, кој со својата работа дал придонес во развојот на музичкото творештво, македонската музика и заштитата на авторските права.
Собранието избира Претседател од редот на своите членови, со мнозинство гласови од присутните членови на Собранието, со мандат од 4 години, со право на повторен избор. Претседателот ја организира работата на Собранието и се грижи за доследно спроведување на неговите одлуки.


essai cialis generique definition de cialis Претседател на Собранието

le viagra chez la femme Проф.Живојин Глишиќ

composition de la viagra viagra efficace ou pas Овластено лице кое го заменува Претседателот на Собранието во негово отсуство

Кире Костов

qual o melhor helleva cialis ou viagra Членови на Собранието

Живојин Глишиќ
Зоран Џорлев
Дарко Тасев
Бодан Арсовски
Горан Алачки
Сашо Ливрински
Ристо Самарџиев
Кире Костов
Миле Барбаровски
Љупчо Трајковски – Фис
Шпенд Ахмети
Роберт Билбилов
Илчо Јованов
Орце Лазаров
Влатко Плевнеш
Гоце Џуклески