meilleur site pour commander du cialis Управниот одбор го сочинуваат 8 членови.

date de creation du viagra Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието за време од 4 години, со право на повторен избор.
Предлагањето и утврдувањето на кандидати за членови на Управниот одбор го врши Собранието со јавно гласање.
Член на Управниот одбор може да биде член на Здружението, кој кумулативно исполнува најмалку 3 од следниве критериуми:
– најмалку 50 пријавени дела;
– чии права колективно се управувани од ова Здружение во непрекинато траење во последните 7 пресметковни години;
– висината на надоместокот кој носителот на правото го остварил во последните 5 години да не е помала од 1500 € (евра) во денарска противвредност годишно во континуитет;
– да е афирмиран автор кој со својата работа дал придонес во развојот на музичкото творештво, македонската музика и заштитата на авторските права

priligy en pharmacie france Од избраните членови на Управниот одбор, Собранието избира Претседател со мнозинство гласови од присутните членови, со мандат од 4 години, со право на повторен избор.


contre indication levitra acheter du cialis moins cher Претседател на Управниот Одбор

prix priligy 30 Григор Копров

viagra homme definition Овластено лице кое го заменува Претседателот на Управниот Одбор во негово отсуство

Борче Нечовски

durée de vie viagra Членови на Управниот одбор

Григор Копров

Ванчо Тарабунов

Весна Малинова

Борче Нечовски

Милан Завков

Ванчо Јовчев

Николче Мицевски

Љупчо Соколовски