Ве известуваме дека на седница на Управниот одбор на организациите ПАМ-Црна Гора и САЗАС-Словенија е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република Македонија .
Забраната стапува на сила почнувајки од 10.10.2016 година, а ЗАМП Македонија е овластена да ги превземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на СОКОЈ, а врз основа на склучените мегусебни договори за реципроцитет.   Повеќе

Линк: Забрана за користење на репертоарот на ПАМ
Линк: Забрана за користење на репертоарот на САЗАС оригинал
Линк: Забрана за користење на репертоарот на САЗАС- превод