Ве известуваме дека на седница на Управниот одбор на организацијата ХДС- ЗАМП е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република Македонија .
Согласно известувањето оваа забрана стапува на сила веднаш. ЗАМП Македонија како организација која е овластена да ги превземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на ХДС- ЗАМП, а врз основа на склучените мегусебни договори за реципроцитет, Ве известува дека забраната почнува од 17.10.2016 година.
Линк: Забрана за користење на репертоарот на ХДС ЗАМП- оригинал
Линк: Забрана за користење на репертоарот на ХДС ЗАМП- превод