Ве известуваме дека на седница на Собранието на организацијата АМУС е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република Македонија .
Согласно известувањето оваа забрана стапува на сила веднаш. ЗАМП Македонија како организација која е овластена да ги превземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на АМУС, а врз основа на склучените мегусебни договори за реципроцитет, Ве известува дека забраната почнува од 04.11.2016 година.
Линк: Допис за забрана за користење на репертоарот на АМУС
Линк: Забрана за користење на репертоарот на АМУС