Согласно чл. 158 став 1 т.8 од Законот за авторското право и сродните права
(Сл.весник на РМ бр.115/10; 140/10; 51/11,147/13,154/15 и 27/16) , ЗАМП ги oбјавува десетте најкористени домашни авторски дела во 2017 година и тоа :

TOP 10 rep 2017-za web 

10 Странски најкористени дела во 2017:

TOP 10 stranski rep 2017 -za web