Материјалните права траат за време на авторовиот живот и 70 години по неговата смрт.