ЗАМП врши колективно остварување на правата и согласно ЗАПСП не е можно индивидуално остварување на овие права, поради карактерот на авторскЗАМП врши колективно остварување на правата и согласно ЗАПСП не е можно индивидуално остварување на овие права, поради карактерот на авторските дела.ите дела.