Собраните средства од корисниците на музика, а врз основа на изведените дела наведени во програмите, ЗАМП ги рапределува на авторите без разлика дали се домашни или странски