На првата седница на Надзорниот одбор на ЗАМП одржана на 27.05.2019 година (понеделник) со почеток во 11 часот, врз основа на член 30 од Статутот и член 5 од Деловникот за работа на Надзорниот одбор едногласно за претседател е избран авторот Ванчо Тарабунов, а во негово отсуство како овластено лице е избран авторот Ефто Пупиновски. Претседателот и новоизбраните членови на Надзорниот одбор се со мандат од 4 години, кој започнува од 01.06.2019 година.