Врз основа на член 13 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП, на Седница на Собранието на ЗАМП, одржана на 21.11.2016 година во Скопје, беше донесена одлука за поднесување на кривични пријави до надлежното Јавно Обвинителство за сторено кривично дело – повреда на авторско право и сродни права од чл. 157 од Кривичниот Законик против сите Трговски радиодифузни друштва кои не ја почитувале Одлуката со број 493-1-0201 од 19.09.2016 година за забрана за емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување од репертоарот на ЗАМП… Повеќе