Министерството за култура на РМ со допис од 12/09/2017 год му достави на ЗАМП Решение УП1 Бр.52-2444 од 25/08/2017 година, врз основа на член 149 став (5) од Законот за авторското право и сродните права (Сл.весник на РМ бр.115/10, 51/11, 147/13, 154/15 и 27/16), за определување организација која се смета за овластена за прибирање надоместоци за користење авторски музички дела и нивна распределба. Повеќе