Со Одлука на Владата на РМ бр.44-61301 од 03.10.2017 година, објавена во Сл.весник на РМ бр.152/17, дадена е согласност на Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела бр.285-1-03 од 09/06/2016 год на Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП. Повеќе

     Согласно чл.140-а став 6 од ЗАПСП Сл.весник на РМ(115/10,140/10,51/11,147/13,154/15 и 27/16) Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела бр.285-1-03 од 09/06/2016 год. на Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП објавен е во Сл.весник на РМ бр.153/17. Повеќе

        Во Службен весник на РМ бр.154/17 направена е исправка на техничка грешка во Правилникот со тарифа за користење на авторски музички дела бр.285-1-03 од 09.06.2016 год. Повеќе