Author Archives:

Зошто оваа година добив повеќе хонорар од изминатата година?

Авторскиот хонорар зависи од тоа колку пати било изведено делото на радио, тв, јавни објекти и надоместокот кој е наплатен за тоа.
Continue Reading

За својот јавен простор уредно плаќам РТВ претплата. Дали треба да платам и на ЗАМП за користење на радио или ТВ приемник?

Да, треба да платите РТВ претплата, која е предвидена со законот за радиодифузна такса, која се плаќа за поседување на радио и ТВ приемник. Средствата остварени од претплатата се примарен…
Continue Reading

Дали ако си слушам музика дома треба да платам на ЗАМП?

Не. Домот е ваша лична сопственост, а не е јавен објект. За користење на музика во јавен објект се плаќа авторски надомест на ЗАМП. Ако некој носач на звук (на…
Continue Reading

Кој има законска обврска да плати за ЗАМП за свадби или слични веселби?

Во Службен Весник на РМ бр.147 од година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права.Горе наведениот Закон стапи во сила на год.…
Continue Reading

Зошто кога организирам свадба морам да платам за ЗАМП кога веќе сум им платил на музичарите?

На музичарите сте им платиле хонорар за изведувачките права . Песните кои ги исполнуваат музичарите се нечие авторско дело, за кое е предвидено плаќање авторски надомест согласно на Правилникот со…
Continue Reading

Каде одат средствата кои ЗАМП ги наплатил?

Собраните средства од корисниците на музика, а врз основа на изведените дела наведени во програмите, ЗАМП ги рапределува на авторите без разлика дали се домашни или странски
Continue Reading

Дали е можно самостојно авторот да ги штити своите права или мора ЗАМП да го заштитува?

ЗАМП врши колективно остварување на правата и согласно ЗАПСП не е можно индивидуално остварување на овие права, поради карактерот на авторскЗАМП врши колективно остварување на правата и согласно ЗАПСП не…
Continue Reading
12