Информации за пребарување
Упатство за вршење исправки
x

СТРУЧНАТА СЛУЖБА може да изврши бришење или исправка на случајна грешка или погрешно пријавен односно внесен податок или податоци во оригиналната пријава на дело, исклучиво врз основа на авторизирано барање од композиторот или авторот на текстот, на начин утврден во посебен образец кој во електронска форма на негово барање му го доставува Стручната служба со наведување на референтниот број на пријавеното дело за кое се бара вршење исправка, а кое предходно го одобрува Управниот Одбор.