18/04/2016 Технички комитет во Лисабон
            Од 13-14 Април 2016 година во Лисабон (Португалија)  се одржа годишниот Деловен Техничкиот Комитет (BTC). На комитетот присуствуваа околу 150 учесници – претставници на 66 друштва од целиот свет меѓу кои и двајца претставници од ЗАМП. На комитетот беа разгледувани актуелни теми –  реформите во Биндинг Резолуцијата и Деловните правила, Принципите за документација и дистрибуција, документи за најдобра пракса и новините во користењето на глобалната база на дела Cis-Net.

11/14/2016 Европски Комитет – Софија
             Европскиот Комитет на CISAC оваа година се одржа во Софија на 06-07 Април. Домаќини на средбата беа двете колективни организации во Бугарија MUSICAUTOR  и FILMAUTOR.
На Комитетот учество земаа 105 претстваници на 48 друштва, членки на CISAC, како и организации кои директно влијаат на работата на CISAC.
Присутните дискутираа на теми во областа на авторската заштита, како:
-Ситуацијата на полето на авторските права во Бугарија;
-Стаутарни промени во CISAC;
-Иницијативи во Европската комисија во врска со авторската заштита;
-Дигиталните срервиси – Spotify;
-Односот на тарифите помеѓу авторските и сродните права;
-Активностите во Централна и Источна Европа;
-Национални извештаи (ЗАМП, РАО и АККА/ЛАА)  и Резолуции.