За јавно соопштување на музички дела по пат на механичка музика во угостителски објекти потребно е да се исплати авторски надомест на ЗАМП согласно Правилникот со тарифа.
Механичка музика е музиката која се пренесува преку некој носач на звук (радио приемник, ТВ, компјутер…). Користењето на музика во угостителските објекти   придонесува кон зголемување на пријатноста на крајните корисници и е составен дел од Вашата работа и затоа е потребно да се плати соодветен  надоместок за користените авторски дела .
За повремено или постојано јавно соопштување на музички дела во угостителските објекти надоместокот за користените авторски дела се наплатува во согласност со Правилникот со Тарифа и Тарифник 2011 и во зависност од типот на објектот


Објекти кои подлежат на надомест за повремено или постојано јавно соопштување на музички дела се:

• Угостителски објекти – клик за преглед на:  Тарифен број 4

• Хотели – клик за преглед на:  Тарифен број 5

• Трговски и други деловни простори – клик за преглед на:  Тарифен број 6

• Занаетчиски дуќани – клик за преглед на:  Тарифен број 7

 Одмаралишта и планинарски домови

– клик за преглед на:  Тарифен број 8

• Саеми – клик за преглед на:  Тарифен број 9

• Службени простории со масовен пристап на странки(банки, агенции) – клик за преглед на:  Тарифен број 10

• Превозни средства – клик за преглед на:  Тарифен број 11

• Чекалници и станици – клик за преглед на:  Тарифен број 12

• Кино сали – клик за преглед на:  Тарифен број 13

• Телеком услуги – клик за преглед на:  Тарифен број 14

• Музеи, галерии, изложби – клик за преглед на:  Тарифен број 15

 Салони за забава – клик за преглед на:  Тарифен број 16

• Забавни паркови – клик за преглед на:  Тарифен број 17

• Спортски објекти – клик за преглед на:  Тарифен број 18

• Школи за играње – клик за преглед на:  Тарифен број 19

• Аеробик и фитнес – клик за преглед на:  Тарифен број 20

• Музички автомати – клик за преглед на:  Тарифен број 21

• Свирачи поединци – клик за преглед на:  Тарифен број 22

Образец за жива музика