Интернет технологијата е област која многу бргу се развива и е тешко да се биде во чекор со овој развој. Овој начин на искористување на авторските музички дела преку интернет услугите е предвиден во- Тарифен број 31

· Интернет радио- web simulcasting или чист web радио
· Пренос на јавни изведби со музика – web streaming
· Кулисна музика (по дело)
· Преслушување на барање – ставање на располагање на јавноста без можност за download
– превземање на музички дела


Тарифен број 31

 (на клик погледни Тарифен број 1 )