За организирање на (концертна, интерпретаторска, танцова и сл) музичка приредба согласно чл. 135 од Законот за авторското право и сродните права (Сл. весник на РМ бр. 115/10,140/10, 51/11), организаторот е должен најдоцна 15 дена пред денот на користењето на авторски дела, да ја извести организацијата и да побара дозвола за користење, а во нареден рок, не подолг од 15 дена од денот на користењето, да и достави на организацијата целосни податоци за користените дела, за местото и времето на користењето и да изврши исплата на надоместоците за коритењето.
Корисникот е должен без одлагање да ја извести соодветната организација за секоја промена на околностите за јавно користење или за негово престанување, заради измени на условите на дозволата, односно повлекување на дозволата.
Во случаи кога организацијата не е известена, не и се доставени целосни податоци или не е добиена дозвола, на нејзино барање, надлежниот суд определува времена мерка-забрана за користењето.
Надоместокот за јавно соопштување односно објавување музички дела кои ЗАМП колективно ги управува на територијата на Р.Македонија) се определува во зависност од видот на приредбата која е содржана во Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела (Сл. весник на РМ бр.154/11)


– Музички приредби (концерти на сериозна музика, концерти на забавни приредби, дела на заштитени автори во духот на народната музика, концерт на изворна и обработена народна музика (песни и игри), концерти на џез музика, музички фестивали)

   Тарифен број 1

 (на клик погледни Тарифен број 1 )


Забавни приредби (матурска прослава, бруцошка прослава, дипломска прослава , маскембал, карневал, пречек на Нова година, 8ми Март и друго)

   Тарифен број 2

 (на клик погледни Тарифен број 2 )


Други приредби (танцов натпревар, модна ревија, циркуски, артистички или слични приредби,  избор на убавица, спортски приредби, свадби, крштевки, сунет и друго)

   Тарифен број 3

 (на клик погледни Тарифен број 3 )