Радиодифузните организации при емитување на своите програми, користат музика која е нечие авторско дело за кое се обврзани да исплатат авторски надомест на соодветното Здружение за колективно управување- ЗАМП.
РТВ организациите се должни еднаш месечно да му доставуваат на ЗАМП прегледи на емитувани авторски дела, во облик и содржина определени со договор.
Користењето на репертоарот без дозвола на ЗАМП, претставува кривично дело согласно одредбите од ЗАПСП односно Кривичниот закон.
Надоместокот за Радиодифузни организации е содржан во Правилникот со тарифа:


Јавен Радиодифузен сервис-Македонската Радио и Телевизија( МРТВ)-

Тарифен број 23

  (на клик погледни Тарифен број 23 )


 Приватни електронски медиуми

1.Емитување и пренос на радио програмски сервис-

Тарифен број 24

  (на клик погледни Тарифен број 24 )


2.Емитување и пренос на телевизиски програмски сервис-

Тарифен број 25

  (на клик погледни Тарифен број 25 )