Управниот одбор го сочинуваат 8 членови.

Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието за време од 4 години, со право на повторен избор.
Предлагањето и утврдувањето на кандидати за членови на Управниот одбор го врши Собранието со јавно гласање.
Член на Управниот одбор може да биде член на Здружението, кој кумулативно исполнува најмалку 3 од следниве критериуми:
– најмалку 50 пријавени дела;
– чии права колективно се управувани од ова Здружение во непрекинато траење во последните 7 пресметковни години;
– висината на надоместокот кој носителот на правото го остварил во последните 5 години да не е помала од 1500 € (евра) во денарска противвредност годишно во континуитет;
– да е афирмиран автор кој со својата работа дал придонес во развојот на музичкото творештво, македонската музика и заштитата на авторските права

Од избраните членови на Управниот одбор, Собранието избира Претседател со мнозинство гласови од присутните членови, со мандат од 4 години, со право на повторен избор.


Претседател на Управниот Одбор

Славко Димитров

Овластено лице кое го заменува Претседателот на Управниот Одбор во негово отсуство

Георги Барбаровски

Членови на Управниот одбор

Славко Димитров

Георги Барбаровски

Весна Малинова

Александар Ристовски

Владимир Дојчиновски

Дарко Илиевски

Лазар Цветкоски

Огнен Неделковски