АКТИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО:


Статут

Правилник за распределба

Измени и допoлнувања на Правилник за распределба на авторски надоместоци Сл. весник на РМ 32/16

Измени и допoлнувања на Правилник за распределба на авторски надоместоци Сл. весник на РМ 281/22

Правилник со тарифа

Исправка на техничка грешка во Правилник со тарифа

Закон за авторско право

Закон за изменување и дополнување на законотза авторското право и сродните права 147/13

Закон за изменување и дополнување на законот за авторското право и сродните права 154/15

Закон за изменување и дополнување на законот за авторското право и сродните права 27/16