Согласно Решението за давање дозвола за колективно управување бр. 54-5454/1 од 08.04.2011 година, објавено во Службен весник на РМ бр. 65/11, ЗАМП потпиша Договори за реемитување на музички содржини во телевизиски и радио програми на територија на Р. Македонија со кабелските и ИПТВ оператори. Договорите се применуваат од 01.01.2017 до 31.12.2019 година

      Согласно Решението за давање дозвола за колективно управување бр. 54-5454/1 од 08.04.2011 година, објавено во Службен весник на РМ бр. 65/11 и член 52 од Статутот на ЗАМП, потпишани се Генерални лиценцни договори во врска со дозволата за симултано, непроменливо и неограничено реемитување на телевизиски програми помеѓу имателите на права:

  • EBU Радиодифузните коорпорации, јавни радиодифузни организации
  • VG Media Коорпорација на приватните германски телевизиски канали
  • RTL International GmBH, групација на РТЛ германските канали

и кабелските и ИПТВ операторите во Р. Македонија. Во Договорите ЗАМП се јавува како претставник на имателите на права со право на колективно управување. Договорите се применуваат од 01.01.2017 до 31.12.2019 година.