Надзорниот одбор го сочинуваат 4 члена.

Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години, со право на повторен избор.
Изборот на членовите на Надзорниот одбор се врши според критериумите, рокови, објава и други услови предвидени за постапката утврдена за избор на членови на Собранието.
Надзорниот одбор избира Претседател на Одборот од редот на своите членови.


Претседател на Надзорниот Одбор

Ванчо Тарабунов

Членови на Надзорниот одбор

Ванчо Тарабунов

Влатко Стефановски

Петар Ренџов

Петар Младеновски