31/12/2012 Извештај на независните ревизори

           Врз основа на одлуката бр. 71-1-0201 од 24.01.2013 година на Собранието на ЗАМП изготвен е ревизорски извештај за работењето на ЗАМП за 2012 година од страна на независната ревизорска куќа GRANT THORNTON кој во целост е приложен на нашата web страна :
Финансиски извештаи и Извештај на независните  ревизори

12/07/2012 Известување за исплата на авторските хонорари за 2011 год

             Врз основа на Правилникот за распределба на авторските надоместоци на Здружението за заштита на авторски музички права-“ЗАМП”, објавен во Службен весник на РМ бр.154/2011, направена е конечна пресметка за репартиционата 2011 год. Ве известуваме дека авторскиот надоместок е исплатен на индивидуалните трансакциски сметки на авторите на 11.07.2012 год.
Согласно член 45 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци имате право да поднесете Приговор со докази доколку сте незадоволни со извршената пресметка  до ЗАМП во рок од 1 месец од приемот на поединечната пресметка.
По приговорот одлучува Управниот одбор, по прибирање на соодветно мислење од Стручната служба, најдоцна во рок од еден месец.
Приговорот во писмена форма заедно со доказите треба да го доставите на адреса:
ЗАМП  ул. “Митрополит Теодосиј Гологанов” бр 28 (4 кат) 1000 Скопје.

ОПШТА ПРЕСМЕТКА
за распределба на прибраните  авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2011 год.


31/05/2012 Регионална средба во Љубљана

     На 31.05.2012 година во Љубљана се одржа 6 тата Регионална средба на која што домаќин беше Словенечкото авторско друштво SAZAS. На средбата присуствуваа директорот на ЗАМП, г-дин Зоран Васковски и Анита Фидановска од оделот за АОП и претставници од друштвата од регионот : HDS ZAMP, SQN, PAM и SOKOJ.
Средбата ја отвори в.д директорот на URSIL, г-дин Janez Kukec Mezek. Беше презентиран материјалот за кампањата на SAZAS во врска со почитувајте ги и плаќајте ги авторските права. На Регионалната средба беше презентирана и студијата на Економскиот факултет во Љубљана за односот помеѓу авторските и сродните права. Пред присутните беше презентиран и програмот за евиденција Stroka. Во врска со новите начини на користење на авторки музички дела на стриминг даунлоудирање на музички дела преку интернет беше разговарано за склучување на договор со Француската компанија DEEZER.
На една од точките од дневниот ред беа и CISAC овата нова директива во однос на колективното остварување а воедно се разговараше и за проектот ACTA.
На состанокот се разменија и искуства на колективните организации во регионот како и можноста за уште поголема соработка.

19/04/2012-20/04/2012  Еврoпски комитет

    Во периодот од 19-20 Април 2012 година во Лисабон, Португалија, се одржа Европскиот Комитет на CISAC. Европскиот Комитет беше во организација на Португалското Авторско друштво SPA.
Работниот дел од Европскиот Комитет се одржа во Лисабонскиот хотел ,, Алтис’’. На Комитетот присуствуваа 98 претставници од 58 здруженија  членки на CISAC. Од Македонија присуствуваа директорот на ЗАМП, г-дин Зоран Васковски и шефот на документација и меѓународна соработка во ЗАМП, г-ѓа Антонета Токовска Котевска.

09.03.2012 Годишен извештај 2011

         Согласно чл.158 од ЗАПСП на РМ (Сл.весник бр 115/10,140/10 и 51/11), член 57 од Статутот на ЗАМП бр. 47-2-0201 од 02.02.2011 и Одлуката на Собранието на ЗАМП бр. 56-1-0201 од 23.02.2012 за усвојување на Годишната сметка, се објавува извештајот за прибраните средства од користење на делата по категории на наплата за 2011 .
Годишен извештај за 2011 год

28.02.2012  Посета од CISAC

               Во периодот од 28.02.2012 до 01.03.2012 година во посета на Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП беше г-динот Mitko Chatalbashev-Director of European Affairs во врска со усогласеноста на Professional Rules и Binding Resolutions на ЗАМП како членка на Меѓународната конфедерација CISAC. Г-дин Chatalbashev имаше можност да изврши проверка на легислативата, лиценцирањето, наплатата, внесот на документација за евиденција на авторските музички дела и на дистрибуцијата и пресметка на авторскиот хонорар како на домашните така и на странските автори.
На крајот од средбата тој изрази задоволство во врска со примената на Professional Rules и Binding Resolutions на ЗАМП која произлегува како обврска од неговото членство во Меѓународната конфедерација CISAC а воедно изрази и задовоство по однос на сите процеси на работа во ЗАМП (од наплата до распределба).