2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2022 година

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНА

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2022 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2022 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр. 0201-459/9 од 30.03.2023 година објавена е во Сл.Весник на РМ бр.77/23 од 10.04.2023 год Општа пресметка 2022  и Исправка на  Одлуката од 29.03.2023 објавена во Сл.весник 113/23

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 година


2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2021 година

online |pdf

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 година

         ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2021 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2021 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр. 0201-568/9 од 30.03.2022 година објавена е во Сл.Весник на РМ бр.89/22 од 11.04.2022 год Општа пресметка 2021

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 година


2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2020 година

online |pdf

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 година

                                  ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2020 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2020 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр. 02-91/1 од 30.03.2021 година објавена е во Сл.Весник на РМ бр.81/21 од 12.04.2021 год Општа пресметка 2020.pdf

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2020 година


2019 ГОДИНА

 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2019 година

online |pdf

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2019 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2019 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр.02-120/1 од 30.03.2020 година објавена е во Сл.Весник на РМ бр.93/20 од 07.04.2020 год . Општа пресметка 2019.pdf

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019 година


2018 ГОДИНА

izv 2018 pj

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2018 година

 online |pdf

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2018 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2018 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр.02-130/1 од 29.03.2018 година објавена е во Сл.Весник на РМ бр.68/19 од 01.04.2019 год . Општа пресметка 2018.pdf

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2018 година


2017 ГОДИНА

Green with Globe Icon Youth Network Conference Poster

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 година

 online |pdf

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2017 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2017 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр.0201-105/1 од 29.03.2018 година објавена е во Сл.Весник на РМ бр.59/18 од 02.04.2018 год . Општа пресметка 2017

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2017 година


2016 ГОДИНА

0001(4) 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 година

online |pdf

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2016 година

Врз основа на чл.144 став 8 од ЗАПСП Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2016 година, која е заведена во архивата на ЗАМП под бр.151-2-0201 од 31.03.2017 година објавена е во Сл.Весник на РМ од 10.04.2017 год . Општа Пресметка 2016

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2016 година