Да, треба да платите РТВ претплата, која е предвидена со законот за радиодифузна такса, која се плаќа за поседување на радио и ТВ приемник. Средствата остварени од претплатата се примарен извор за работа и развој на МРТ.