Авторскиот хонорар зависи од тоа колку пати било изведено делото на радио, тв, јавни објекти и надоместокот кој е наплатен за тоа.